Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W CIECHANOWIE

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego opracowany na podstawie:
1.    ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2.    statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Władzę samorządu stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
3.    Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
4.    Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
5.    Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
6.    Opiekunów Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.

§ 2

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ DO SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

1.    Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu
tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
2.    Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może ona być późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).
3.    Uczeń wyznaczony przez wychowawcę zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu Klasowego.
4.    Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje trzyosobowa komisja
skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.
5.    Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania informując o zasadach wyborczych.
6.    Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego, dwu lub trzech kandydatów. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczono
żadnego kandydata lub zaznaczono więcej niż trzy nazwiska.
7.    Po głosowaniu komisja oblicza głosy.
8.    Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
9.    Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.
10.   Gospodarzem klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę głosów, 
zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.
11.    Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.

§ 3

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ SAMORZĄDU SZKOLNEGO

1.    Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego (którą tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych) są
wybierani kandydaci do Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
2.    Posiedzenie obserwuje opiekun Samorządu Uczniowskiego, a zebranie prowadzi wybrany przez opiekuna uczeń.
3.    Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym i większościowym spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
4.    Do Prezydium kandydować może dowolna liczba osób z Rady Samorządu Uczniowskiego.
5.    Głosowanie poprzedza jednotygodniowa kampania wyborcza oraz prezentacja dla Rady Samorządu Uczniowskiego podczas
której kandydaci do Prezydium prezentują programy działania.
6.    Po prezentacji w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego odbywa się  głosowanie na przewodniczącego Prezydium, jego
zastępcę, skarbnika, sekretarza.
a. Przewodniczącym Prezydium Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbą głosów.
b. Zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem zostają uczniowie w kolejności uzyskanych głosów.
c. W przypadku gdy do Prezydium Samorządu Uczniowskiego kandydują trzy osoby lub mniej, funkcję zastępcy, skarbnika
i sekretarza obejmują uczniowie, którzy po wyrażeniu zgody, otrzymują w głosowaniu jawnym, największą w kolejności liczbę
głosów. 
d. W przypadku gdy do Prezydium Samorządu Uczniowskiego kandyduje tylko jedna osoba i zostanie wybrana większością 
głosów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu, ma ona prawo do samodzielnego powołania reszty członków 
Prezydium, którymi mogą być również uczniowie z poza Rady Samorządu.
7.    W przypadku rezygnacji któregokolwiek członka Prezydium z pełnionej funkcji, wybiera się w sposób demokratyczny kolejną
osobę spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
8.    Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
9.    Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach (komisjach), do których mogą być włączani uczniowie spoza Rady.
10.   Szefami sekcji mogą być zarówno członkowie Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego jak i uczniowie spoza Prezydium
Rady.

§ 4

PLAN PRACY

1.    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowuje się co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości
wszystkich uczniów.
2.    W planie Samorządu Uczniowskiego można uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, 
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz     rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.
W tych sprawach Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i  opinie.

§ 5

FUNDUSZE
Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:

1.    Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
2.    Prezydium Samorządu Uczniowskiego podejmuje w każdym roku szkolnym decyzję o sposobie i formie gromadzenia funduszy
własnych w formie uchwały.
3.    Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz
z wychowawcą klasy.
4.    Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez inne organizacje.

§ 6

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

1.    Protokóły/Notatki z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.
2.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego — członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów
zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, z  Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane
przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2.    Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
3.    Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach
wychowawczych.
4.    Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego
znowelizowanego tekstu.

§ 8

ZASADY WYBIERANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU

1.    Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna z wyjątkiem opiekunów ustępujących, którzy mają prawo nie
wyrazić zgody na ponowne kandydowanie.
2.    Komisję wyborczą tworzą członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego i  Klasowych Samorządów Uczniowskich.
3.    Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie tajnym. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wszyscy
uczniowie oprócz uczniów klas pierwszych.
4.    Na karcie do głosowania uczniowie piszą nazwiska dwóch wybranych nauczycieli.
5.    Za ważny uważa się głos, który posiada nie więcej niż trzy nazwiska.
6.    Opiekunami Samorządu Uczniowskiego (opiekun i nauczyciel wspomagający) zostają osoby które otrzymały największą liczbę
głosów.
7.    Informację o wynikach wyborów podaje komisja w ciągu 24 godzin od zakończenia wyborów.
8.    Wybory powinny się odbyć między 10 a 15 września.

 

Dyrektor szkoły Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

______________________                                                                  1.    ______________________

2.    ______________________

 

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

1.    Przewodniczący SU_____________________________________

2.    Zastępca _____________________________________________

3.    Skarbnik _____________________________________________

4.    Sekretarz ____________________________________________

 

Ciechanów, dnia………………………..

 KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: sekretariat@sp6ciechanow.eu


Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl